Δ.Τ για την λειτουργία των δομών που σχετίζονται με τον πολιτισμό