• 22753 50 401
 • Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ληξιαρχείο

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2275350435 κ. Μανώλη Αναστασία.

Το Τμήμα  Ληξιαρχείου του Δήμου Ικαρίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού (δημοτών και μη), διαθέτει έντυπα αιτήσεων και δηλώσεων για όλες τις περιπτώσεις.

 • Δήλωση Γάμου

Που γίνεται η δήλωση του γάμου
Κάθε γάμος που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Ικαρίας, είτε είναι θρησκευτικός, είτε πολιτικός, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο Ικαρίας της Δ.Ε. που έλαβε χώρα ο γάμος.

 • Πότε γίνεται η δήλωση γάμου
  Εμπρόθεσμη δήλωση
  : Εντός 40 (σαράντα) ημερολογιακών ημερών από την τέλεσή του.

  Εκπρόθεσμη δήλωση
   Σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4674/2020 (53Α).
 • μετά την παρέλευση σαράντα(40) ημερών καταβάλλεται παράβολο 30€
 • μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός, καταβάλλεται παράβολο 60€.
 • Η καταβολή των Παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με την χρήση της εφαρμογής του e – Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.
 • Η υποβολή του κωδικού e – Παραβόλου, με τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή για τον Φορέα Δημοσίου: «Ληξιαρχείο, Προξενείο, Ειδικό Ληξιαρχείο», μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπρόθεσμη καταχώριση του σχετικού ληξιαρχικού γεγονότος.

(Σύμφωνα με το  άρθρο 65  του ν. 4735/2020  (Α ́ 197)  Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταταιάμεσος κίνδυνοςεμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, καιπάντως γιαχρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12.2020, αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στον ν. 344/1976).

Από ποιόν δηλώνεται ο γάμος
Ο γάμος δηλώνεται από ένα εκ των δύο συζύγων ή από τρίτο δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξούσιου.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση θρησκευτικού γάμου

 • Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο του γάμου ή ο Δήμαρχος (στην περίπτωση που ο γάμος είναι πολιτικός), υπογεγραμμένη από αυτόν τους δύο συζύγους και τους μάρτυρες.
 • Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).
 • Πιστοποιητικά Γεννήσεων (σε περίπτωση αλλοδαπών πολιτών), μεταφρασμένα και επικυρωμένα από Δικηγόρο ή από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Πιστοποιητικά Οικογενειακής Κατάστασης, (σε περίπτωση αλλοδαπών πολιτών), μεταφρασμένα και επικυρωμένα από Δικηγόρο ή από την Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.
 • Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 • Εάν υφίσταται, Ασφαλιστικός Φορέας.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση πολιτικού γάμου

 1. Αίτηση
 2. Παράβολο Δημοσίου 15e
 3. Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Γέννησης
 4. Πιστοποιητικό Γέννησης από το οποίο να προκύπτει ότι ο/η αναφερόμενος/η είναι άγαμος (-η), ή διαζευγμένος (-η).
 5. Υπεύθυνη Δήλωση (του άρθρου 8 του Ν. 1599/86) με την οποία δηλώνει ότι : «Με το άτομο που πρόκειται να κάνει γάμο, δεν συντρέχει κανένα κώλυμα των άρθρων 1354,1356,1357,1359,1360,1362 & 1365 του Αστικού Κώδικα……………………………….
 6.  (η άδεια εκδίδεται αφού περάσουν επτά -7- μέρες από την μέρα γνωστοποίησης του γάμου
 7. Σε περίπτωση προηγούμενου γάμου, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη του προηγούμενου γάμου στο οποίο πρέπει να έχει εγγραφεί η λύση του. Σε περίπτωση θανάτου του ή της συζύγου προηγούμενου γάμου, υποβάλλεται ληξιαρχική πράξη θανάτου του ή της συζύγου του προηγούμενου γάμου.
 8. Όταν οι μελλόνυμφοι είναι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι άλλου Δήμου, να φέρουν μαζί τους έτοιμη την Άδεια Γάμου από τον Δήμο που προέρχονται.

Οι ανήλικοι μελλόνυμφοι υποβάλλουν Δικαστική Απόφαση

Για την τέλεση του Πολιτικού Γάμου:

Αφού χορηγηθεί η ατομική άδεια τέλεσης πολιτικού γάμου, οι μελλόνυμφοι καταθέτουν στο Δήμο που θέλουν να κάνουν το γάμο, κοινή  αίτηση χωρίς χαρτόσημο, μαζί με τις άδειες γάμου και ζητούν τον καθορισμό του χρόνου τέλεσης του γάμου, ο οποίος καθορίζεται με απόφαση Δημάρχου.

Σύμφωνα με το Νόμο περί ισότητας των δύο φύλων, οι μελλόνυμφοι είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν το επώνυμο των παιδιών που θα γεννηθούν ή στο Δήμαρχο κατά την υπογραφή της «δήλωσης γάμου» που συντάσσεται μετά την τελετή, ή στο Ληξίαρχο όταν δηλώσουν το γάμο. Αυτό μπορεί να είναι του συζύγου ή της συζύγου ή και των δύο , σε καμία περίπτωση όμως δεν μπορούν να δηλώσουν πάνω από δύο επώνυμα.

Ο γάμος δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του Δήμου που τελέστηκε , σε προθεσμία 40 ημερών από την τέλεση. Αν δε δηλωθεί ο γάμος στο Ληξιαρχείο, είναι άκυρος. Αν δηλωθεί εκπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόστιμο στους υπόχρεους.

Η τέλεση πολιτικού γάμου γίνεται ατελώς σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει.

Κατά την τέλεση του γάμου, κάθε μελλόνυμφος πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάρτυρα, ο οποίος πρέπει να είναι ενήλικο άτομο ανεξάρτητα από βαθμό συγγένειας.

Οι μάρτυρες πρέπει απαραίτητα να κρατούν αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και να είναι υπήκοοι της Ευρωπα’ι’κής Ένωσης

ΙΕΡΟΛΟΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΓΑΜΟΥ

Η Ιερολόγηση του πολιτικού γάμου δηλώνεται:

 • Στο Ληξιαρχείο που τελέστηκε και δηλώθηκε ο πολιτικός γάμος.

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την Ιερολόγηση του γάμου.

 • Η δήλωση γάμου, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τέλεσε το μυστήριο.
 • Ταυτότητες των συζύγων ή διαβατήρια (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας με θεωρημένη άδεια παραμονής).
 • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και των δύο συζύγων μεταφρασμένα αλλά και ξενόγλωσσα
 • Δήλωση Γέννησης

Που γίνεται η δήλωση γέννησης του παιδιού

Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια του Δήμου Ικαρίας, πρέπει να δηλώνεται α) στο μαιευτήριο όπου συνέβη ο τοκετός ή β) στο Ληξιαρχείο Ικαρίας εφόσον ο τοκετός συνέβη σε άλλο μέρος (π.χ. οικία, καθ΄ oδόν προς το μαιευτήριο, κλπ).

Πότε γίνεται η δήλωση γέννησης
Η δήλωση γέννησης για να είναι εμπρόθεσμη  πρέπει να γίνει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τον τοκετό.

Εκπρόθεσμη δήλωση: Σύμφωνα με το άρθρο 33 του ν.4674/2020 (53Α).

 • μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών καταβάλλεται παράβολο 30€
 • μετά την παρέλευση ενενήντα (90) ημερών από τότε που συνέβη το γεγονός, καταβάλλεται παράβολο 60€.
 • Η καταβολή των Παραβόλων πραγματοποιείται μέσω της διαδικασίας έκδοσης παραβόλων με την χρήση της εφαρμογής του e – Παραβόλου της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων.
 • Η υποβολή του κωδικού e – Παραβόλου, με τον οποίο έχει πραγματοποιηθεί η πληρωμή για τον Φορέα Δημοσίου: «Ληξιαρχείο, Προξενείο, Ειδικό Ληξιαρχείο», μεταξύ των λοιπών απαιτούμενων δικαιολογητικών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπρόθεσμη καταχώριση του σχετικού ληξιαρχικού γεγονότος.

(Σύμφωνα με το  άρθρο 65  του ν. 4735/2020  (Α ́ 197)  Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταταιάμεσος κίνδυνοςεμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, καιπάντως γιαχρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31η.12.2020, αναστέλλεται η επιβολή διοικητικών κυρώσεων που προβλέπονται στον ν. 344/1976).

 • Από ποιόν δηλώνεται το παιδί (στη περίπτωση που ο τοκετός συνέβη σε άλλο μέρος).
  Υπόχρεοι για την δήλωση γέννησης είναι: Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που παραστάθηκε στον τοκετό. Για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Ληξιαρχείο

Δήλωση στο Δημοτολόγιο
Η δήλωση της Γέννησης γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο.

 • Δήλωση ονόματος

Που γίνεται η ονοματοδοσία του παιδιού

Στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή στον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων με αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

Από ποιόν δηλώνεται η ονοματοδοσία


Η ονοματοδοσία γίνεται με τη δήλωση και των δύο γονέων ή μόνο του ενός, ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής.
Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους.  (
υπόδειγμα εξουσιοδότησης)

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση ονοματοδοσίας.

 • Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων
 • Έγγραφη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που θα προσέλθει στο Ληξιαρχείο μόνο ο ένας γονέας) θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή και στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και το όνομα του παιδιού.

Σε περίπτωση που το τέκνο γεννήθηκε σε άλλο Δήμο, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών απαιτούνται και τα εξής:

 • Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του τέκνου από το αρμόδιο ληξιαρχείο
 • Αποδεικτικό μόνιμης κατοικίας (λογαριασμό ΔΕΚΟ, κ.λ.π.).
 • Εκκαθαριστικό Ε1 ΔΟΥ

Σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας απαιτούνται τα εξής:

 • Διαβατήρια και των δύο γονέων
 • Σε περίπτωση δήλωσης από τον ένα γονέα, απαιτείται νόμιμα θεωρημένη εξουσιοδότηση του άλλου γονέα για το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή, στην οποία εκτός των άλλων θα  περιλαμβάνει το όνομα του παιδιού με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες

Δήλωση στο Δημοτολόγιο

Η δήλωση της Ονοματοδοσίας γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο

 • Δήλωση Βάπτισης

ΠΡΟΣΟΧΗ: Με τη δήλωση βάπτισης καταχωρείται στο Ληξιαρχείο μόνο το θρήσκευμα (άρθρο 25, 26 του Ν. 344/76). Η δήλωση του ονόματος γίνεται μόνο με ονοματοδοσία παρουσία και των δύο γονέων ακόμα και αν έχει πραγματοποιηθεί βάπτιση. Σε περίπτωση κωλύματος του ενός γονέα απαιτείται η προσκόμιση εξουσιοδότησής του, θεωρημένη νόμιμα ως προς το γνήσιο της υπογραφής (υπόδειγμα εξουσιοδότησης).

Που γίνεται η δήλωση βάπτισης του παιδιού
Η βάπτιση δηλώνεται:

 1. στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή
 2. στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου προσκομίζοντας αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης του παιδιού

Πολίτες τρίτης χώρας οι οποίοι δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, η βάπτιση δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης του μυστηρίου και εφόσον δεν έχει δηλωθεί η γέννηση ,στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών (Έκθεση)

Πότε γίνεται η δήλωση βάπτισης

Σύμφωνα με το Ν.4144/2013 δεν υπάρχει πρόστιμο ή διορία για την δήλωση της βάπτισης η οποία όμως πρέπει να δηλωθεί σ’ ένα εύλογο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ενήμερη η αστική κατάσταση του παιδιού.

Από ποιόν δηλώνεται η βάπτιση

Υπόχρεοι για την δήλωση βάπτισης είναι: : Ένας εκ των γονέων του παιδιού, ή ο ανάδοχος, ή ο ίδιος ο βαπτισθείς που έχει συμπληρώσει το 14ο έτος, καθώς και οι εξ αίματος συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού ή από τρίτο πρόσωπο, που έχει ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση βάπτισης του παιδιού

 1. Πρωτότυπη δήλωση βάπτισης, την οποία συντάσσει ο Ιερέας που τελεί το μυστήριο, υπογεγραμμένη από τον ιερέα, τους δύο γονείς και τον ανάδοχο.
 2. Ταυτότητα του δηλούντα ή σε περίπτωση πολίτη 3ης χώρας, διαβατήριο και άδεια διαμονής.

Δήλωση στο Δημοτολόγιο

Η δήλωση της Βάπτισης γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο.

 • Δήλωση Συμφώνου Συμβίωσης

Το σύμφωνο συμβίωσης δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου κατοικίας των δύο  συμβαλλομένων ή στο τόπο κατοικίας του ενός από τους δύο (όταν κατοικούν σε διαφορετικούς Δήμους).

Από ποιόν δηλώνεται το σύμφωνο συμβίωσης.

Υπόχρεοι για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης είναι ο ένας εκ των δύο συμβαλλομένων

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση του συμφώνου συμβίωσης.

 • Σύμφωνο Συμβίωσης (πρωτότυπο).
 • Ταυτότητες και των δύο συμβαλλομένων.
 • Το Α.Φ.Μ. και το Α.Μ.Κ.Α. των δύο συμβαλλομένων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 • Πιστοποιητικά Γεννήσεων τελευταίου τριμήνου  (σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένο*, αλλά και τα ξενόγλωσσα).
 • Πιστοποιητικά οικογενειακής Κατάστασης ( σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας επίσημα μεταφρασμένα* αλλά και τα ξενόγλωσσα)

* Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία.

 • Δήλωση Θανάτου

Που γίνεται η δήλωση θανάτου

Η δήλωση θανάτου γίνεται στο Ληξιαρχείο του τόπου θανάτου ή στο Ληξιαρχείο του τόπου ταφής.

Πότε γίνεται η δήλωση θανάτου

Ο θάνατος δηλώνεται εντός 24 ωρών από το γεγονός. Aν ο νεκρός έχει ενταφιασθεί, χωρίς να έχει γίνει δήλωση στο Ληξιαρχείο, δηλώνεται μόνο με δικαστική απόφαση (υπ’αρ.γνωμ.ΝΣΚ/132/2016) .

Από ποιόν δηλώνεται ο θάνατος

Υπόχρεοι για τη δήλωση είναι: Οι πλησιέστεροι συγγενείς του θανόντος, κάθε τρίτος που παραβρέθηκε στο θάνατο , το Γραφείο Τελετών που αναλαμβάνει την εκφορά του νεκρού, ή ο υπάλληλος του γραφείου αυτού (ειδικά εξουσιοδοτημένος).

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση θανάτου

 • Ιατρικό πιστοποιητικό θανάτου. Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι πλήρως συμπληρωμένο και όλα τα πεδία του θεωρούνται προαπαιτούμενα. (υπόδειγμα εντύπου δήλωσης θανάτου).
 • Αστυνομική ταυτότητα του δηλούντος το γεγονός.
 • Η Αστυνομική ταυτότητα του θανόντος ή της θανούσης (σε περίπτωση κατοίκου 3ης χώρας , διαβατήριο).
 • Υπεύθυνη Δήλωση ενώπιον Ληξιάρχου για απώλεια ταυτ/ου εγγράφου  

Άδεια Ταφής και Αποτέφρωσης

Άδεια Ταφής και Αποτέφρωσης παρέχεται από το Ληξιαρχείο όπου δηλώθηκε ο θάνατος.

Σημειώνεται πως στην στον Δήμο Ικαρίας δεν υπάρχει αποτεφρωτήριο.

Δήλωση θανάτου στο Δημοτολόγιο

Η δήλωση του Θανάτου γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο.

 • Αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων

Ποια είδη αντιγράφων Ληξιαρχικών πράξεων εκδίδονται.

Από τις Ληξιαρχικές Πράξεις Γεννήσεων, Γάμων και Θανάτων εκδίδονται και χορηγούνται αντίγραφα ή αποσπάσματα, για κάθε νόμιμη χρήση.

Με ποιο τρόπο εκδίδονται αντίγραφα Ληξιαρχικών Πράξεων

 • Από το Ληξιαρχείο με αυτοπρόσωπη παρουσία
 • Μέσω οποιουδήποτε ΚΕΠ.

Ποιοι δικαιούνται να παραλάβουν αντίγραφο Ληξ. Πράξης ανά περίπτωση
Αντίγραφα ή αποσπάσματα των ως άνω Ληξιαρχικών Πράξεων δικαιούνται να ζητήσουν οι εξής:

 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
  Ο αναφερόμενος στη Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως, οι γονείς του (εφόσον πρόκειται για ανήλικο).
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΑΜΟΥ
  Οι αναφερόμενοι στη Ληξιαρχική Πράξη Γάμου.
 • ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ή ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ
  Οι συγγενείς Α’ βαθμού ή (ο/η) σύζυγος, οι πλησιέστεροι συγγενείς.

Αντίγραφα ή αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων μπορούν να χορηγηθούν και σε οποιονδήποτε τρίτο, ο οποίος όμως πρέπει να αποδείξει ότι:

 • Έχει έννομο συμφέρον
 • Ή ενεργεί κατ’ εξουσιοδότηση των δικαιούχων σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Η διάθεση όλων των παραπάνω αντιγράφων σε οποιονδήποτε τρίτο, γίνεται εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους Ν. 2472/1997 και Ν. 344/1976 (Απόφαση 77/2015 της Α.Π.Δ.Π.X.)

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για την έκδοση αντιγράφου είναι:

 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας του αιτούντος ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή βιβλιάριο υγείας
 • Εξουσιοδότηση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από δημόσια αρχή (αν προσέρχεται τρίτο πρόσωπο).
 • Ταυτότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου
© 2024 Δήμος Ικαρίας Beta Edition